ak@urbanova-advokat.cz
+ 420 777 120 543

Občanské právo

Občanské právo

 • ochrana osobnosti
 • spotřebitelské smlouvy a práva spotřebitele
 • vlastnické právo a spoluvlastnické vztahy
 • sousedské spory
 • služebnosti (věcná břemena) – služebnost doživotního užívání nemovitosti, právo nezbytné cesty, služebnost vedení inženýrských sítí, apod.)
 • odpovědnost za škodu a bezdůvodné obohacení
 • dědické právo
 • sepis, kontrola a revize občanskoprávních smluv (smlouvy kupní, směnné, darovací, smlouvy o půjčce, smlouvy příkazní, včetně smluv o smlouvě budoucí, apod.)
 • vymáhání pohledávek z občanskoprávních vztahů
 • právo bytové a nájemní vztahy
 • zastupování v řízení před soudy, v rozhodčím a exekučním (vykonávacím) řízení
 • příprava návrhů na zahájení řízení, žalob, řádných a mimořádných opravných prostředků