ak@urbanova-advokat.cz
+ 420 777 120 543

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Toto jsou obecné podmínky zpracování osobních údajů správcem:

Mgr Martina Urbanová, advokátka

IČ 73611492

Se sídlem Labuťská 791/7, Praha, PSČ: 198 00

Advokátka zapsaná v evidenci ČAK pod ev.č. 14036

kontaktní údaje: ak@urbanova-advokat.cz

jako správcem osobních údajů,

a to dle čl. 6 odst. 1 písm. a) a čl. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/EC (dále jen „GDPR“) a zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“),

přičemž zejména rozsah zpracovávaných osobních údajů a účel zpracování se bude lišit dle toho, jaké služby jsou poskytovány. Vždy jsou zpracovávány osobní údaje jen v nezbytném rozsahu:

I. Rozsah a účel – které osobní údaje, proč a jak o Vás zpracovávám a proč?

1.1       Jako správce poskytující právní služby včetně úschovy peněz zpracovávám tyto osobní údaje (dále jen „Osobní údaje“):

 • jméno a příjmení
 • titul
 • rodné číslo/ datum narození + místo narození/ IČ + DIČ
 • adresa trvalého bydliště/sídla
 • emailová adresa,
 • doručovací adresa,
 • telefonní číslo,
 • číslo bankovního účtu,
 • státní příslušnost,
 • označení nemovitostí, které jsou předmětem obchodu, nacionále manžela/ky, dětí, včetně data narození, exekuční tituly, nacionále zaměstnavatele, protistrany, atp.

1.2       Vaše Osobní údaje budu zpracovávat pro účely:

 • řádného poskytování dohodnutých právních služeb,
 • vyřizování případných stížností,
 • daňové,
 • plnění povinností advokáta dle zvláštních předpisů vč. zákona č. 253/2008 Sb., zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů.

Tyto Vaše Osobní údaje budu zpracovávat na základě zákonného zmocnění, neboť zpracování uvedených údajů je nezbytné pro splnění mých povinností z uzavřené smlouvy a zákona.

1.3       Za účelem naplnění výše uvedených účelů budou Vaše Osobní údaje zpracovávány automaticky v příslušných PC programech a manuálně.

II. Příjemce osobních údajů – komu Vaše Osobní údaje poskytnu?

2.1       Vaše Osobní údaje pro mne v rámci odborného plnění našich povinností mohou zpracovávat zpracovatelé, kteří mi poskytují serverové nebo IT služby, účetní a daňoví poradci, a jiní advokáti. Všichni tito zpracovatelé budou vázáni povinností mlčenlivosti s tím, že tyto osoby obdrží pouze tu část Osobních údajů nezbytnou pro jejich činnost.

2.2       V současné době nepředávám ani část Vašich Osobních údajů mimo země Evropské unie, ani mimo Českou republiku.

III. Doba uložení Osobních údajů – jak dlouho budu Vaše Osobní údaje zpracovávat?

3.1       Osobní údaje, u nichž je dán zákonný důvod ke zpracování budou zpracovávány v souladu se zákonem, tj.:

 • daňové doklady po dobu 10 let od konce příslušného zdaňovacího období,
 • identifikační údaje ve smyslu zák. č. 253/2008 Sb. po dobu 10 let od uskutečnění obchodu nebo od ukončení obchodního vztahu s klientem,
 • advokátní spis po dobu pěti let, ode dne, kdy přestanu klientovi poskytovat právní služby.

IV. Práva a povinnosti – co po mne můžete chtít v souvislosti se zpracováním osobních údajů?

4.1       Ve vztahu k prováděnému zpracování Vašich Osobních údajů máte následující práva:

 • právo na přístup k Osobním údajům a právo na vysvětlení
  • kdykoliv si můžete požádat o vydání potvrzení, zda Osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsem Osobní údaje získala a zda dochází na základě zpracování Vašich Osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich Osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak můžu požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.
 • právo na opravu Osobních údajů;
  • kdykoliv mne můžete požádat o opravu či doplnění Vašich Osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné. Změny, prosím, hlaste neprodleně.
 • právo na výmaz Osobních údajů („právo být zapomenut“);
  • Vaše Osobní údaje musím vymazat, pokud:
   • již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány,
   • zpracování je protiprávní,
   • vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo
   • mi to ukládá zákonná povinnost.
 • právo na omezení zpracování Osobních údajů;
  • dokud nevyřešíme případné sporné otázky ohledně zpracování Vašich Osobních údajů, musím omezit zpracování Vašich osobních údajů tak, že tyto můžu mít pouze uloženy a případně je můžu použít z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků
 • právo vznést námitku proti zpracování Osobních údajů;
  • můžete vznést námitku proti zpracování Vašich Osobních údajů, které zpracovávám z důvodu oprávněného zájmu.
 • právo podat stížnost na zpracování Osobních údajů buď přímo u mne, nebo u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (viz níže),
 • právo odvolat souhlas se zpracováním Osobních údajů (vzít jej zpět)          
  • Souhlas můžete kdykoliv odvolat – uvedete své jméno, příjmení a bydliště a uvedete, že odvoláváte svůj souhlas se zpracováním osobních údajů.
  • POZOR!!! Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházející ze souhlasu, který jste udělil před jeho odvoláním. Po skončení platnosti souhlasu v souladu s tímto článkem Vaše Osobní údaje smažu, pokud pro jejich další zpracování nebude existovat jiný zákonný důvod.

4.2       Všechna Vaše práva můžete uplatnit, kromě výše uvedených způsobů, tak, že mne kontaktujete na e-mailové adrese uvedené v záhlaví tohoto dokumentu.

V. Dohled – kdo dohlíží na zpracování Osobních údajů?

5.1       Jako každý zpracovatel osobních údajů podléhám dozorové činnosti Úřadu pro ochranu osobních údajů, který svou činnost může koordinovat s jinými národními úřady v dalších členských státech Evropské Unie. Pokud nabudete dojmu, že jakékoliv naše zpracování činím v rozporu se zákonem, máte právo podat stížnost proti zpracování Vašich Osobních údajů u Úřadu na ochranu osobních údajů na adrese: www.uoou.cz.

VI. Prohlášení

Podpisem tohoto dokumentu odsouhlasíte, že jste si výše uvedené informace přečetl/a, že jste jim porozuměl/a.

V ………… dne …………

…………………