Právní služby

Advokátní kancelář poskytuje právní služby ve všech oblastech práva
tzv. generální praxe, zaměřuje se zejména na následující právní oblasti:

Občanské právo

 • ochrana osobnosti
 • spotřebitelské smlouvy a práva spotřebitele
 • vlastnické právo a spoluvlastnické vztahy
 • sousedské spory
 • služebnosti (věcná břemena) - služebnost doživotního užívání nemovitosti, právo nezbytné cesty, služebnost vedení inženýrských sítí, apod.)
 • odpovědnost za škodu a bezdůvodné obohacení
 • dědické právo
 • sepis, kontrola a revize občanskoprávních smluv (smlouvy kupní, směnné, darovací, smlouvy o půjčce, smlouvy příkazní, včetně smluv o smlouvě budoucí, apod.)
 • vymáhání pohledávek z občanskoprávních vztahů
 • právo bytové a nájemní vztahy
 • zastupování v řízení před soudy, v rozhodčím a exekučním (vykonávacím) řízení
 • příprava návrhů na zahájení řízení, žalob, řádných a mimořádných opravných prostředků

Rodinné právo

 • zastupování v rozvodovém řízení
 • příprava tzv. "rozvodových dohod" - smluv o vypořádání vzájemných majetkových vztahů, práv a povinností společného bydlení, vypořádání společného jmění manželů
 • sepis předmanželských smluv, příprava podkladů pro rozšíření nebo zúžení společného jmění manželů notářem
 • zastupování ve věcech úpravy rodičovské zodpovědnosti k nezletilým dětem pro dobu před i po rozvodu manželství včetně úpravy styku rodiče s dítětem, sporech o výživné
 • příprava dohod ve věcech rodičovské zodpovědnosti
 • příprava žalob na určení/popření otcovství a zastupování v řízení

Pracovní právo

 • příprava pracovních smluv, dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, kolektivních smluv, interních směrnic a pokynů zaměstnavatele, výpovědí a dohod o skončení pracovního poměru
 • sepis stanovisek a právních rozborů k problematice pracovního práva dle aktuální potřeby klienta
 • řešení problematiky agenturního zaměstnávání
 • zastupování v případě kontroly ze strany inspektorátu práce, příprava stanovisek a námitek ke kontrolním zjištěním

Obchodní právo

 • zakládání obchodních společností a družstev
 • zastupování před živnostenským úřadem
 • zastupování v řízení ve věcech obchodního rejstříku, příprava dokumentů, návrhů na zápis či výmaz zapisovaných údajů
 • převod obchodního podílu, snížení/zvýšení základního kapitálu
 • příprava, organizace a řízení valných hromad
 • poradenství v záležitostech ochrany práv většinových a menšinových společníků
 • příprava ovládacích smluv
 • převod (prodej) podniku a nájem podniku

Bytové právo

 • příprava prohlášení vlastníka
 • příprava smluv o převodu bytové jednotky včetně návrhů na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí
 • založení a zápis společenství vlastníků jednotek, sepis stanov
 • likvidace bytových družstev

Právo duševního vlastnictví

 • problematika autorského práva, zaměstnaneckých děl,
 • práva průmyslového vlastnictví
 • problematika ochranných známek
 • řešení problematiky porušování goodwill, dobré pověsti právnické osoby, její obchodní firmy atp.

Trestní a přestupkové právo

 • zastupování v řízení před správními orgány a orgány činnými v trestním řízení
 • obhajoba podezřelých/obviněných/obžalovaných/poškozených v přípravném řízení a v trestním řízení před soudy všech stupňů
 • sepis trestních oznámení
 • sepis rozborů a stanovisek k problematice trestněprávního postihu určitých jednání atp.
 • sepis řádných a mimořádných opravných prostředků včetně stížností (stížnost proti usnesení o vzetí do vazby/ponechání ve vazbě, usnesení o zahájení trestního stíhání, apod.)
 • sepis žádosti o propuštění z vazby na svobodu

Správní právo

 • zastupování ve správním řízení včetně zastupování v řízení před katastrálním úřadem
 • příprava stanovisek zejména k problematice stavebního práva a územního řízení
 • sepis žalob proti rozhodnutím správních orgánů, na ochranu proti nečinnosti a nezákonnými zásahy správních orgánů, kasačních stížností, atp.
 • ochrana osobních údajů

GDPR

 • vnitřní audit u správce osobních údajů
 • příprava dokumentů pro subjekty osobních údajů – zaměstnance, zákazníky, dodavatele, atp.
 • příprava vnitřních dokumentů pro správce údajů – vnitřní směrnice, plány, postupy

Uvedený výčet je jen demonstrativní, služby jsou poskytovány v plném rozsahu českého práva.

Informace pro spotřebitele

Česká advokátní komora byla dne 5.2.2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.